PROJEKTIRANJE

Da li je objekt koji je upisan u katas­tar i grun­tovnicu (zemljišne knjige) legalan?kuca_check geoportal_logo

Da li pos­to­janje lokaci­jske dozv­ole potvrđuje legal­nost (zakoni­tost objekta)?

Koju je doku­mentaciju uopće potrebno imati da bismo znali da je naš objekt pot­puno zakonit?


Nave­dena pitanja neka su od bro­jnih vezanih uz temu zakoni­tosti objekata, a odgov­ori su ukratko sljedeći:

  1. Činjenica da je objekt upisan u katas­tar i grun­tovnicu ne znači da je objekt zakonit. Mnogo je objekata koji su upisani u katas­tar i grun­tovnicu te spo­jeni na komu­nalnu infra­struk­turu, a da ne ispun­javaju uvjete zakoni­tosti jer su građeni bez odgo­vara­juće dozv­ole ili mimo para­metara dozv­ole.
  2. Lokaci­jska dozvola koja po svo­joj nar­avi definira vol­u­men objekta, ukla­panje u pros­torni plan, smješ­taj objekta na čestici itd, te čija je val­janost dvije godine ne sma­tra se odgo­vara­jućim aktom za građenje u smislu dokazi­vanja zakoni­tosti.
  3. Uporabna dozvola je kon­ačan akt koji ned­vo­jbeno potvrđuje legal­nost objekta. Ipak kako većina objekata u Hrvatskoj tu dozvolu još uvi­jek nema tada je bitno da pos­toji odgo­vara­jući akt za građenje (Građevin­ska dozvola, Potvrda glavnog pro­jekta, Rješenje o uvje­tima građenja itd.), te da je objekt izgrađen i korišten u skladu sa tim aktom. Važno je pri tome nagl­a­siti da pos­je­dovanje dozv­ole za građenje i usklađenost sa istom nije uvjet za legal­nost za objekte izgrađene prije 15.2.1968.

Zakonom o legal­izaciji koji je trenutno na snazi, sa Rješen­jem o izve­de­nom stanju objekt ili dio objekta koji se legal­izira automatski dobija sta­tus objekta za koji je izdan odgo­vara­jući akt za građenje i uporabu (za završene objekte), što je kon­ačan uvjet legalnosti.